Forsknings- og videncenter for dansk
m2
TVG1
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research
Samlinger

Kort nyt arkiv 2006 - 2.del
news brief archive

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ...... Oversigt

  . NYHEDER
stjernernedatabase
 2006 - 3
 2006 - 2
 2006 - 1

Stjernerne's fødselsdatabase

April 2006

Månedsmagasinet Stjernerne har i anledning af 50-års jubilæet i 2006 lagt data for alle horoskoper helt fra den første årgang i 1956 og til nu ud på nettet i en online database. Genialt vises planeter og huse for hvert opslag. Adressen er:

 

http://www.laurids.com/stjernerne/birthdata/birthdata.html

 

.


De Nova Stella indkøbt

April 2006
Museets bibliotek har netop indkøbt Tycho Brahes første værk "De Nova Stella", som gav ham verdensry. Det er et stort set identisk genoptryk fra 1901, udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Det overses ofte, at halvdelen af Tychos bog indeholder astrologiske tydninger
.

.


Sophie:11 udsendt

April 2006
Museets informationsbrev har en biografi om Johannes Pratensis, astrolog og medicinsk professor, plus en oversigt over danske astrologer i renæssancen inklusive deres fødselsdata.

.


Flere danske tidslinier

Marts 2006
Museet har nu også oprettet tidslinier for dansk astrologi i moderne tid. Der er tre linier:
Moderne tid (1850-1950), Efterkrigstid (1950-80) og Nutid (1980 -). Tidslinierne er endnu kun et skelet af data, men bliver udbygget i den kommende tid.

.


Sophie:10 udkommet

Marts 2006
Museet
s informationsbrev indeholder i dette nummer en biografisk artikel om Lorentz Benedicht samt en foreløbig bibliografi over danske renæssancebøger om astrologi.

.


Tidslinie for renæssance astrologi

Februar 2006
Museet har oprettet den historiske
tidslinie for dansk astrologi under Renæssancen.
Denne tidslinie er foreløbig kun dansksproget og består alene af data fra museets Mindesider og fra ASMUS-databasens bibliografi for perioden 1500-1650. Epokeinformationer, supplerende biografisk materiale og enegelsk oversættelse bliver tilføjet efterhånden.

.


Komet-astrologi i Renæssancen

Februar 2006
Det næstældste, dansk forfattede flyveskrift er om astrologi og skrevet af den senere teologiprofesssor ved Københavns Universitet, matematikeren Jørgen Dybvad [Georgius Dibuadius]. Det drejer sig om "En nyttig Underuissning, om den COMET, som dette Aar 1577, in Nouembrij, først haffuer ladet sig see". Det var på 32 sider, smukt tofarvet trykt ved Laurentz Benedicht i 1578. Museet har netop anskaffet et stort set identisk genoptryk fra 1922 med noter af Emil Selmar

.


Forkerte data om Danmark

Februar 2006
Nicholas Campions standardværk The Book of World Horoscopes indeholder forkerte data for Danmark. Der var to møder på grundlovsdagen, den 5. juni 1849, og kongen, Frederik VII, deltog i begge møder. Det første møde var i Statsrådet, som vedtog Grundloven kl. 11.15 lokaltid (zonetider indførtes først 45 år senere), og det andet møde var i Rigsforsamlingen, der nedlagde sig selv en time senere. Det er dette sene, men forkerte møde-tidspunkt, der står i Campions bog. Desuden blev grundlovsmødet i Statsrådet afholdt på Eremitage-slottet i Kongens Lyngby, nord for København, og ikke i selve København.

.


Renæssancebog anskaffet

Februar 2006
Det er lykkedes museet at anskaffe et eksemplar af Peder Jacobsøn Flemløs: "En elementisch og jordisch Astrologia Om Lufftens forendring" fra 1591, der er en af de ældste danske bøger om (meteorologisk) astrologi. Det drejer sig om et tilsyneladende identisk genoptryk fra 1885 med en indledning om forfatteren af F. R. Friis.

.


Ældste danske astrologibog

Januar 2006
Der er nu opdaget optegnelser, som fortæller om en astrologibog købt i 1568, dvs. mindst 25 år før end den hidtil ældst kendte. Titlen er En Dansk Planetbock ther udi förmellis om de 7 planeters och 12 thekens natur og Complex, forfatteren er ukendt og denne tidlige udgave findes ikke mere, men bogen vides optrykt i 1686, 1710, 1834 og 1849. En del af illustrationerne indgår i Lorentz Benedichts En Astronomischer bescriffuelse fra 1593, en af de ældste bevarede bøger om astrologi, blot er hans træsnit kuriøst nok af meget bedre kvalitet.

.


Send et astrologisk postkort

Januar 2006
Kulturastrologisk Samling rummer allle kulturytringer med astrologisk indhold. Herunder alle de mange genstande, der findes med astrologiske motiver på. Vi opfordrer hermed alle til at sende os astrologiske postkort fra nær og fjern. De vil indgå i den allerede eksisterende samling og blive udstillet i AstrologiHusets galleri. Vi glæder os til at modtage bunker af fantastiske postkort i det kommende år.

.


Renæssancens år 2006

Januar 2006
Samtlige museer og universiteter har gjort året 2006 til det nationale renæssanceår. Officiel hjemmeside er www.renaessance2006.dk . Astrologisk Museum vil i årets løb og bl.a. via artikler i SOPHIE sætte fokus på dansk renæssanceastrologi. Dette har allerede været gjort i HOROSKOPET gennem hele 2005 med en serie originaltekster om astrologi fra Dagligt Liv i Norden i det 16. Århundrede af Troels-Lund.
. 

New birthdata base

The danish monthly magazine "Stjernerne" has existed for 50 years now and has put out all the publihed horoscope data in a data base on the internet. Ingeniuosly planets and houses are shown for each entry. The adress is seen left of here.


De Nova Stella acquired

The library has obtained a copy of Tycho Brahes first work, 'De Nova Stella', that lended him world fame, It is in an almost identical reprint issued 1901 by The Royal Danish Society of Sciences. It is often overlooked that half of Tychos book contains astrological interpretations.


Sophie:11 issued

The museums information letter features a biography on Johannes Pratensis, astrologer and medical professor plus an overview of danisk astorlogers in the Renaissance including their bith data.


More danish time lines

The museum has established three time lines for danish astrology. They are: Modern Times (1850-1950), Post War (1950-80) and The Present (1980-). They are as yet but a simple series of data, but will be made more comprehensive over time.


Sophie:10 issued

The information letter of the Museum containes a bigraphical paper on Lorentz Benedicht, the royal printer and astrological writer. Plus a preliminary bibliography of danish renaissance books on astrology.


Time-line on renaissance astrology

The museum has created a timeline on the history of danish astrology in the Renaissance. It is preliminary and only in danish consiting in data from the Memorial Pages and the ASMUS data base bibliographies. Translation into english and additional epoch material will emerge presently.


Comet astrology in the Renaissance

The oldest printed newspaper but one by a danish author is on comet astrologgy. Author is the mathematician Jørgen Dybvad [Georgius Dibuadius], later professor of theology at the University of Copenhagen, The title of the 32 pages is "En nyttig Underuissning, om den COMET, som dette Aar 1577, in Nouembrij, først haffuer ladet sig see". It was nicely printed by Laurentz Benedicht in 1578. and has been acqured by the museum in form of a close reprint from 1922.


Wrong data on Denmark

The Book of World Horoscopes by Nicholas Campion contains wrong data for Denmark. There were two meetings held on the Constitution Day, June 5th 1849, and both were attended by the king, Frederik VII. The first was the assembley of Statsrådet, who signed the constitution, Grundloven, at 11:15 LST. The second was the assembley of Rigsforsamlingen an hour later, where it dissolved itself. It is this late, but wrong meeting that is referrted to in Campions book. Moreover the constitutional meeting took place at Hermitage Casle in Lyngby, some 10 km north of Copenhagen, and not in the city of Copenhagen.


Renaissance work acquired

The 1591 work on meteorological astrology by Tycho Brahes assistent, Peter Flemlose – "En elementisch og jordisch Astrologia" – has been acquired by the musem in the form of an identical danish reprint from 1885 with an introduction to the author by F. R. Friis.


Oldest danish book on astrology

There has been found refference to an early danish renaissance work on astrology purchased in 1568, at least 25 years prior to to the oldest book hitherto known. The tile is "En Dansk Planetbock", the author is unknown and this early edition is now lost, but reprints is known from 1586, 1710 , 1834 and 1849 The oldest preserved book, Benedicht's "En Astronomischer bescriffuelse" from 1593. has some identical illustrations but curiously enough of much better quality .


Send us a postcard

The Cultural Astrology Collection contains all objects with astrological pictures, shapes and contents. Among these are any postcards with astrological motives. We urge all to send us postcards with astro-motives from far and near. They will be added to our existing collection and displayed in the gallery of AstrologiHuset We are looking forward to see heaps of postcards in the coming year.


Year of Renaissance

Museums and universities has made 2006 the national year of the Renaissance. Accordingly the Museum of Astrology will put focus on danish astrology here through papers in SOPHIE. A series of chapters from Daily Life in Scandinavia in the 16th Century byTroels-Lund has already done this in the magazine HOROSKOPET during 2005.


denovastella
CometDybvad
Flemloseastrologia
sophie05stat

New Year statistics

Our information letter SOPHIE is like wine, it gets better over the years. The shown statistiscs for the year 2005 reveals that older issues are fetched at a quite surprising rate. More than 700 issues has been downloaded, which is encouraging to see in a small special museum like ours.

.


Sophie:8 issued

To celebrate the Year of Renaissance Sophie:8 has a biography on the first danish astrologer, Ditlev Reventlow as well as an outline of danish astrology in the 16th century.

.


Year of Renaissance

Museums and universities has made 2006 the national year of the Renaissance. Accordingly the Museum of Astrology will put focus on danish astrology here through papers in SOPHIE. A series of chapters from Daily Life in Scandinavia in the 16th Century byTroels-Lund has already done this in the magazine HOROSKOPET during 2005.

. 

Nytårs statistik for SOPHIE

Januar 2006
Vort informationsbrev SOPHIE har det som vin, for årgangene bliver tilsyneladende bedre med alderen. Her viser vi download-statistikken for året 2005, som afslører at ældre numre hentes i ret forbløffende antal. Over 700 numre af SOPHIE blev hentet i 2005, hvilket jo er opmuntrende at se for et lille fagmuseum som vort.

.


Sophie:8 er ude nu

Januar 2006
For at fejre Renæssancens År rummer det nye nummer en biografi om Ditlev Reventlow, danmarkshistoriens første astrolog, samt et rids af dansk astrologi i det 16. århundrede.

.


Renæssancens år 2006

Januar 2006
Samtlige museer og universiteter har gjort året 2006 til det nationale renæssanceår. Officiel hjemmeside er www.renaessance2006.dk . Astrologisk Museum vil i årets løb og bl.a. via artikler i SOPHIE sætte fokus på dansk renæssanceastrologi. Dette har allerede været gjort i HOROSKOPET gennem hele 2005 med en serie originaltekster om astrologi fra Dagligt Liv i Norden i det 16. Århundrede af Troels-Lund.
. 

Opdateret 08/01/2020 - ret til ændringer forbeholdes

AM2logo4x1 m2  Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research