vedtægter for

astrologisk museums forening

§1

Foreningens navn er Astrologisk Museum.

Foreningen er stiftet den 3. februar 1999 kl. 13:00 i København.

 

§2

Foreningens hjemsted og værneting er Københavns Kommune.

 

§3

Foreningens formål er at skabe et konkret og dokumenteret kendskab til det astrologiske fagområde, dets historiske baggrund og den samfundsmæssige betydning.

Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Formålet søges realiseret blandt andet ved:

- at opbygge Astrologisk Museum og dets samlinger

- at opbygge de nødvendige katalogiseringsværktøjer og databaser

- at vedligeholde og tilgængeliggøre samlingernes indhold

- at stille museets samlinger og katalogiseringsværktøjer til rådighed for forskningsarbejde

- at publicere, forelæse og på anden vis gøre museets videnmængde alment tilgængelig

- at åbne museets samlinger for offentligheden i nærmere bestemt omfang

- at skabe ny viden på basis af museets samlinger

 

§4

Foreningens hensigt er, at Astrologisk Museum stiftes som en fondsstyret selvejende institution, når økonomien tillader det og forholdene i øvrigt taler derfor.

 

§5

Museets samlinger og formue ejes af foreningen, ligesom donationer til museet tilfalder foreningen.

 

§6

Som medlemmer af foreningen optages alle, der vil arbejde for at realisere foreningens formål jfr. §3.

 

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved brev eller ved annonce i eventuelt medlemsskrift. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13

4. Forelæggelse og godkendelse af budget

5. Behandling af forslag for medlemmerne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af 1 revisor og en revisor suppleant hver for et år ad gangen

8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der er restancefri og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for den pågældende ordinære generalforsamling. Hvert medlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen med 14 dages varsel indkaldes ved udsendelse af dagsorden.

Såfremt mindst 10 medlemmer fremsender en motiveret dagsorden, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter – til afholdelse med 14 dages varsel.

§9

Generalforsamlingen kan udnævne medlemmer af foreningen til æresmedlemmer, såfremt pågældende gennem en længere årrække har gjort en helt speciel indsats for astrologien og Astrologisk Museumsforening. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§10

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Endvidere skal der om muligt vælges 3 suppleanter. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er restancefri og har været medlem af foreningen mindst 3 måneder forud for den pågældende generalforsamling.

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand og en næstformand og besætter øvrige poster.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.

 

§11

Bestyrelsens formand drager omsorg for, at der bliver taget referat af bestyrelsens møder. Referatet skal godkendes af bestyrelsen ved næste møde.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. To medlemmer afgår i lige år og de tre resterende afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan ansætte en sekretær og/eller kasserer, der med ansvar overfor bestyrelsen forestår den daglige administration af foreningen.

 

§12

Foreningen forpligtes i retsforhold ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, idet foreningen alene hæfter med sin formue.

 

§13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§14

Ved kontingentrestance ophører medlemskab af foreningen uden videre.

I tilfælde af, at et medlem modarbejder foreningens formål, jfr. §3, kan bestyrelsen beslutte eksklusion, som efterfølgende fremlægges til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

 

§15

Til ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

Er 2/3 af de aktive medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen eller opløsningen vedtages med simpelt stemmeflertal..

 

§16

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder samlinger og formue en forening eller selvejende institution med tilsvarende humanistiske eller holistiske formål, subsidiært et nationalt museum. Beslutning herom kan træffes på den opløsende generalforsamling.

 

 

Ordlyd udarbejdet og godkendt på den ordinære generalforsamling den 13. april 2012 samt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 11. maj 2012 kl. 16:33

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1