header-1
RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY
 Publikationer publications  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research

I N D K A L D E L S E

til ordinær generalforsamling i Astrologisk Museum

fredag, den 28. marts 2014 kl 17:00 i rum X,

Astrologihuset, Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø

 

 

DAGSORDEN

jfr. vedtægternes §7

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13

4. Forelæggelse og godkendelse af budget

5. Behandling af forslag for medlemmerne:

Forslag fra formanden:

"Museets bibliotek og samlinger ændrer status 

fra ‘public service’ til fremover at fungere målrettet som

Astrologisk Forskningscenter."

Forslaget kan behandles uden vedtægtsændringer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg for de næste 2 år, jfr. §11

- Mikael Mårtensson (kasserer)

- Karl Aage Jensen

7. Valg af 1 revisor og en revisor suppleant hver for et år ad gangen

8. Eventuelt

 

 

KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

afholdes umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

jvf. vedtægteres § 10 stk.2

 

_______________________________________________

Claus Houlberg

Formand
Astrologisk Museum
www.asmu.dk

.

Opdateret 02/04/2018 - ret til ændringer forbeholdes

logofb
AM2logo header-1  Tjenester services  Bibliotek library  Samlinger collections  Forskning research